Оприлюднено проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Технічного регламенту мийних засобів»

14 січня 2021 року на офіційному вебсайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України оприлюднено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Технічного регламенту мийних засобів» (далі – Проєкт постанови КМУ) і Аналіз регуляторного впливу. Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного комплекту документів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення (згідно з нормами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»). Зауваження та пропозиції надаються до Міндовкілля (м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-36).

Ілюстрація: macrovector (Freepik.com).

Даним пакетом документів пропонується внести зміни до чинного Технічного регламенту мийних засобів (далі – ТР), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 року № 717, яким було запроваджено обмеження загального вмісту фосфору в пральних порошках та мийних засобах для побутових посудомийних машин.

Нагадаємо, у 2020 році створено Міжвідомчу робочу групу для розробки рішень щодо мінімізації шкідливого впливу побутових та промислових мийних засобів на стан водних об’єктів. До складу робочої групи увійшли, зокрема, представники Міндовкілля, Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, ПрАТ «АК «Київводоканал», а також фахівці КП «Плесо». Оприлюднені документи є результатом напрацювань даної робочої групи.

Проєктом постанови КМУ, серед іншого, передбачено:

оновлення Переліку національних стандартів щодо визначення методів проведення випробування мийних засобів на відповідність вимогам ТР;

розробку Міністерством економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України разом з Держпродспоживслужбою та Держмитслужбою і подання для затвердження Кабінетові Міністрів України проєкту Плану заходів з посилення державного ринкового нагляду та державного контролю продукції щодо відповідності мийних засобів вимогам ТР, а також щодо забезпечення прозорості для громадськості результатів такого нагляду і контролю;

виключення з ТР терміну «пральний порошок» з метою застосування обмежень щодо вмісту фосфору не лише до порошкоподібних пральних засобів, а й до мийних засобів для прання, представлених у формі рідини, у твердій формі або ж таблетованій; окрім того, таке виключення дозволить привести український ТР у відповідність з додатком VIa Регламенту (ЄС) 648/2004 Європейського Парламенту та Ради «Про миючі засоби», в якому термін «пральний порошок» відсутній;

–  посилення з 31 грудня 2023 року обмежень щодо загального вмісту фосфору у мийних засобах для прання в побутових пральних машинах і для побутових посудомийних машин;

застосування з 31 грудня 2023 року обмежень щодо загального вмісту фосфору у мийних засобах для прання в побутових пральних машинах як до сильнодіючих мийних засобів, так і до мийних засобів для делікатних тканин (з метою узгодження ТР з положеннями додатку VIa Регламенту (ЄС) 648/2004 «Про миючі засоби»);

запровадження з 31 грудня 2023 року і з 31 грудня 2026 року нових обмежень (у т. ч. поетапних) масової частки загального фосфору у мийних засобах для прання в промислових пральних машинах, для ручного прання, для промислових посудомийних машин, а також для ручного миття.

У положеннях Проєкту постанови КМУ враховано, зокрема, такі пропозиції фахівців КП «Плесо»:

1) посилення Державною митною службою України державного контролю продукції щодо відповідності мийних засобів вимогам ТР;

2) щорічне включення мийних засобів у секторальні плани державного ринкового нагляду та плани здійснення контролю продукції, згідно з якими органи ринкового нагляду проводять планові перевірки характеристик продукції, а митні органи – документальні перевірки та вибіркові обстеження зразків продукції (відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»);

3) встановлення обмежень щодо вмісту у мийних засобах не лише фосфатів, але і фосфонатів;

4) встановлення обмеження масової частки загального фосфору у мийних засобах для ручного прання;

5) можливість добровільного застосування обмежень щодо вмісту фосфатів, фосфонатів та інших сполук фосфору в мийних засобах до визначених дат їх застосування – 31.12.2023 і 31.12.2026 (згідно з частиною 4 статті 12 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» технічними регламентами чи нормативно-правовими актами, якими їх затверджено, можуть бути встановлені особливості перехідних періодів застосування технічних регламентів, зокрема щодо можливості застосування на вибір виробника вимог нового технічного регламенту або технічного регламенту, що був чинним раніше, протягом встановленого перехідного періоду).

Як вбачається з тексту Аналізу регуляторного впливу, домінантним забруднювачем великих річок сполуками фосфору залишаються стічні води міст. Дані державного моніторингу вод, розміщені Держводагентством на Порталі відкритих даних, свідчать, що високі концентрації ортофосфататів реєструються, як правило, у воді малих річок, а також нижче місць скидання міських стічних вод. Наслідком такого забруднення є прогресуюча євтрофікація (цвітіння) водойм. Окрім прісноводних об’єктів, останніх 3 роки починають «цвісти» навіть прибережні морські води, що свідчить про катастрофічно зростаючі темпи забруднення.

Таким чином, ТР може стати потужним засобом державного регулювання який, виходячи з вимог екологічної складової національної безпеки України, дозволить досягти значного зниження надходження фосфатів та інших сполук фосфору в міські централізовані системи водовідведення. Прогнозується, що прийняття акта сприятиме зменшенню забруднення поверхневих водних об’єктів (зокрема тих, що використовуються для рекреації) і поліпшенню якості питної води, а також забезпечить економію коштів місцевих бюджетів шляхом зниження витрат на доочистку міських стічних вод.

Окрім того, прийняття Проєкту постанови КМУ необхідне для виконання Україною взятих на себе зобов’язань згідно з Угодою про асоціацію з Європейським Союзом в частині дотримання низки положень норм права ЄС щодо охорони довкілля, закріплених у таких документах:

Директива Європейського Парламенту і Ради 2000/60/ЄС від 23.10.2000 «Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики»;

Директива Ради 91/271/ЄЕС від 21.05.1991 «Про очистку міських стічних вод»;

Директива Європейського Парламенту і Ради 2008/56/ЄС від 17.06.2008, що встановлює рамки діяльності Співтовариства у сфері політики з морського середовища (Рамкова Директива про морську стратегію).

Слід також зазначити, що при розробці Проєкту постанови КМУ взято до уваги вимоги Угоди про технічні бар’єри в торгівлі (яка міститься у Додатку 1А до Угоди про заснування Світової організації торгівлі), відповідно до статті 2 якої члени забезпечують, щоб технічні регламенти не розроблялися, не приймалися й не застосовувалися з наміром створення непотрібних перешкод для міжнародної торгівлі. Із цією метою технічні регламенти не мають більш обмежувального впливу на торгівлю, ніж це є необхідним для досягнення законних цілей, з урахуванням ризиків, які виникли б в результаті їхнього невиконання. Такими законними цілями є, inter alia*: вимоги національної безпеки; запобігання шахрайській практиці; захист здоров’я чи безпеки людей, тварин або рослин, а також захист навколишнього середовища. Під час оцінки таких ризиків до уваги беруться, inter alia, такі елементи: наявна наукова й технічна інформація, відповідна технологія обробки або очікуване кінцеве використання продукції.

* Inter alia – серед іншого (лат.). – Пер.

Після прийняття Проєкту постанови КМУ, даний регуляторний акт буде розміщено в нормативно-правовій базі Верховної Ради України. Передбачається, що постанова набере чинності через шість місяців з дня її опублікування в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України», як того вимагає стаття 19 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (з метою надання суб’єктам господарювання часу для приведення своєї продукції або пов’язаних з нею процесів чи методів виробництва у відповідність із новими вимогами).